White-necked Heron

White-necked Heron (Ardea pacifica)