Yellow-faced Honeyeater

 Yellow-faced Honeyeater (Lichenostomus chrysops)